KONKURS PLASTYCZNY

DSC_9505

Konkurs pod honorowym patronatem: ks. Prałata Stanisława Miki; Pana Burmistrza Romana Ptaka; prezesa zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża Pana Stanisława Kracika

KONKURS PLASTYCZNY

„POD DACHEM NASZEGO KOŚCIOŁA DZIEJE SIĘ…..”

 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu  jest parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.
 2. Konkurs organizowany jest w związku z zakończeniem prac remontowych dachu  kościoła i ma na celu zwrócić uwagę mieszkańców Niepołomic na niepowtarzalne piękno naszej świątyni.
 3. Konkurs będzie trwał do 17-go października  2015 r.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub fotografii będącej artystyczną interpretacją tytułu konkursu.
 5. Do udziału w konkursie zapraszamy:
 • Uczniów  Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.
 • Uczniów  Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.
 • Uczniów  Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
 • Wszystkich chętnych mieszkańców Niepołomic (dużych i małych).

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Praca konkursowa powinna być (do wyboru):
 • pracą plastyczną płaską, wykonaną samodzielnie, w formacie A3, w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek grafika, kolaż itp.) z wyłączeniem technik uniemożliwiających pionowej ekspozycji prac.
 • fotografią, dostarczoną na papierze w formacie A4, utrwaloną również na nośniku CD w formacie jpg.
 1. Tematem pracy ma być ciekawe, artystyczne ujęcie wydarzeń i przeżyć które mają miejsce pod dachem naszego kościoła.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. Każdy może przekazać tylko jedną pracę.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i szkoła (w wypadku uczniów), imię i nazwisko prawnego opiekuna (w sytuacji gdy uczestnik nie jest pełnoletni), adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy.
 5. Prace niepodpisane, anonimowe lub niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Podpisane prace konkursowe należy złożyć u swoich katechetów, w zakrystii bądź kancelarii parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach do dnia 16-go października 2015 roku.
 7. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 8. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na uczestnictwo w konkursie, przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich na Organizatora konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w konkursu podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2).
 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania.
 3. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: dwóch dla szkoły podstawowej, po jednej dla gimnazjum i zespołu szkół oraz jednej dla pozostałych mieszkańców.
 4. Najlepsze prace będą wystawione w Muzeum Niepołomickim w Zamku Królewskim. Autorzy tych prac otrzymają nagrody. Będzie miało to miejsce 4 listopada 2015 r. podczas otwarcia wystawy i ogłoszenia wyników w Muzeum.
 5. Prace wyróżnione zostaną zamieszczone w gablotkach przy kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 

 

Załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt: „Pod dachem naszego kościoła”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach niewyłącznej licencji do tejże pracy.

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako opiekun prawny autora gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej

 

 Załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Jako autor pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu plastycznego pt: „Pod dachem naszego kościoła”, oświadczam, iż wyrażam zgodę do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach niewyłącznej licencji do tejże pracy.

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako  autor pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako autor pracy plastycznej gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa  i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego autora pracy plastycznej

 

 

Załącznik nr 3

WZÓR metryczki DO WKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY KONKURSOWEJ.

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu, …………………………………………………………………………………………………………

szkoła i klasa /dotyczy uczniów/………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej /dotyczy osób niepełnoletnich/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania uczestnika konkursu …………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy, e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 4

Informacja dla katechetów- koordynatorów konkursu.

Prosimy wszystkich katechetów uczących w w/w szkołach:

 • O rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów szkół i na szkolnych stronach internetowych.
 • Monitorowanie przebiegu konkursu tj. sprawdzenie poprawności podpisanych prac, zgodność z regulaminem, zebrania i terminowego dostarczenia prac do kancelarii parafialnej.

 

 

Tagi: