KONKURS: ŚDM

DSC_0304

Konkurs pod patronatem: ks. Prałata Stanisława Miki oraz Pana Burmistrza Romana Ptaka

Konkurs fotograficzny

ŚDM na zdjęciach Niepołomiczan 

Jeśli podczas Światowych Dni Młodzieży uchwyciłeś swoim aparatem niezwykłe, ciekawe, wzruszające zdarzenie to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

 

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Niepołomice, tych młodszych i starszych, uczniów i dorosłych.
 • Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu jednej, najlepszej zdaniem autora fotografii dokumentującej tegoroczne Światowe Dni Młodzieży.
 • Fotografię należy wywołać w formacie A4 i dołączyć komentarz wydrukowany czcionką 20, również na formacie A4 (miejsce zdarzenia, krótki opis, nazwisko autora itp.) Komentarz powinien zawierać maksymalnie 200 znaków.
 • Do zdjęcia i komentarza należy dołączyć załącznik zawierający zgodę na uczestnictwo, przetwarzanie danych i przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich, lub załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich).
 • Podpisane na odwrocie zdjęcie wraz z komentarzem i załącznikiem umieszczamy razem w foliowej koszulce i składamy u swoich katechetów. Dorośli uczestnicy w zakrystii bądź kancelarii parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach do 16-go października 2016 roku.
 • Najlepsze prace będą wystawione w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody. Uroczystość będzie miała miejsce 4 listopada 2016 r. podczas otwarcia wystawy i ogłoszenia wyników w Bibliotece Niepołomickiej.

Konkurs fotograficzny

ŚDM na zdjęciach Niepołomiczan

            Regulamin szczegółowy:

 • Organizatorem Konkursu  jest parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.
 • Konkurs organizowany jest pod patronatem: ks. Prałata Stanisława Miki oraz Pana Burmistrza Romana Ptaka.
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Niepołomice, tych młodszych i starszych, uczniów i dorosłych.
 • Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu jednej, najlepszej zdaniem autora fotografii dokumentującej w sposób niezwykły i ciekawy tegoroczne Światowe Dni Młodzieży.
 • Fotografię należy wywołać w formacie A4 i dołączyć komentarz wydrukowany czcionką 20, również na formacie A4 (miejsce zdarzenia, krótki opis, nazwisko autora itp.) Komentarz powinien zawierać maksymalnie 200 znaków.
 • Do zdjęcia i komentarza należy dołączyć załącznik zawierający zgodę na uczestnictwo, przetwarzanie danych i przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich, lub załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich).
 • Podpisane na odwrocie zdjęcie wraz z komentarzem i załącznikiem umieszczamy razem w foliowej koszulce i składamy u swoich katechetów. Dorośli uczestnicy w zakrystii bądź kancelarii parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach do 16-go października 2016 roku.
 • Najlepsze prace będą wystawione w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody. Uroczystość będzie miała miejsce 4 listopada 2016 r. podczas otwarcia wystawy i ogłoszenia wyników w Bibliotece Niepołomickiej.
  • Prace niepodpisane, anonimowe lub niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
  • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
  • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Naruszenie przez uczestnika konkursu, któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
  • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
   • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
   • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka, kompozycja, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania.
   • W zależności od ilości nadesłanych zdjęć będą tworzone kategorie wiekowe i tematyczne.
   • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Załącznik nr 1 – dla osób niepełnoletnich

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu fotograficznego pt: „Światowe Dni Młodzieży na zdjęciach niepołomiczan”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach niewyłącznej licencji do tejże pracy.

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako opiekun prawny autora pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako opiekun prawny autora gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako opiekun prawny autora wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna autora pracy plastycznej

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, …………………………………………………………………………………………………………

szkoła i klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko prawnego opiekuna………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania uczestnika konkursu …………………………………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy,………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Załącznik nr 2 – dla osób pełnoletnich

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgody na przetwarzaniu danych osobowych

Jako autor pracy konkursowej, zgłoszonej do Konkursu fotograficznego pt: „Światowe Dni Młodzieży na zdjęciach niepołomiczan”, oświadczam, iż wyrażam zgodę do przeniesienia majątkowych praw autorskich do w/w pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi konkursu parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach niewyłącznej licencji do tejże pracy.

Licencja udzielona zostaje Organizatorowi w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora;

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej;

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na prace plastyczną, w formie publikacji papierowej;

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.

Jako  autor pracy plastycznej przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza tejże pracy.

Jako autor pracy plastycznej gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa  i że w związku z wykonaniem jej i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

……………………………………………………………………………………………..

Data i podpis prawnego autora pracy plastycznej

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, …………………………………………………………………………………………………………

szkoła i klasa  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania uczestnika konkursu …………………………………………………………………………………………………

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Tagi: