Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18 – 25 stycznia 2022 r.

OSTATNIA WIECZERZA

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – w chrześcijaństwie jest to tydzień od 18 stycznia do 25 stycznia tj. do Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. Tydzień ten został zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania.

Pan Jezus w przeddzień swojej męki żarliwie modlił się o jedność założonego
przez siebie Kościoła. Jednak wyrażone w tej modlitwie pragnienie wciąż po-
zostaje niezrealizowane. Uczniowie Jezusa są rozdzieleni i często nie ma wśród
nich zgody.
Na przestrzeni wieków w obrębie chrześcijaństwa pojawiały się różnice kul-
turowe, dogmatyczne, polityczne i społeczne, co doprowadziło do rozłamów
w Kościele i powstania kilku wyznań chrześcijańskich (największe dziś istniejące
to katolicyzm, prawosławie i protestantyzm).
Chrystus przyniósł całemu światu najwspanialszy dar – zbawienie. Posłał
swoich uczniów, aby ten Jego dar zanieśli całemu światu. Ale brak jedności i po-
działy istniejące między chrześcijanami zmniejszają skuteczność tej misji.
Chrześcijan różnych wyznań łączy:
– chrzest
– wiara w Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego
– wiara w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla
zbawienia świata, został ukrzyżowany i zmartwychwstał
– wiara w Pismo Święte jako słowo Boże.
Różni nas:
– rozumienie Pisma Świętego i ksiąg wchodzących w jego skład (kanon Pisma)
– rozumienie Eucharystii
– rozumienie roli papieża
– kult świętych

(Wydawnictwo Jedność | Materiały do pracy zdalnej)
Odpowiedzią na wciąż aktualne pragnienie Chrystusa jest działalność ekumeniczna. Od ok. 200 lat podejmowane są inicjatywy zarówno w wymiarze ogólnokościelnym, jak
i lokalnym, które zmierzają do odbudowania zerwanej jedności chrześcijaństwa.
Szczególnie cenną inicjatywą jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywany jest w styczniu każdego
roku, oraz ekumeniczne modlitewne spotkania młodych w duchu Taizé na przełomie
grudnia i stycznia każdego roku

Modlitwa o jedność chrześcijan

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól,
abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają
nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie
przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia
i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja,
którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg
i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi
węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym
głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.