Cmentarz

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ POD WEZWANIEM DZIESIĘCIU TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW W NIEPOŁOMICACH

Cmentarz jest własnością Parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomice, ul. Piękna 2. Telefon: 122 811 041. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla zmarłych, modlitwie za nich. Jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz Parafii i ma do pomocy wyznaczonego zarządcę, który w jego imieniu dba o porządek na cmentarzu i wykonuje konieczne prace.

Zarządcą cmentarza jest pan Janusz Kostuch, reprezentujący firmę pogrzebową „Znicz”.  Całodobowy kontakt, Niepołomice, ul. Grunwaldzka 43a, tel.: 122 811 882, kom.: 602 327 420 lub 606 342 061

Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 • parafian
 • inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym grób rodzinny i zarezerwowane miejsce

Przy okazji rezerwacji miejsca składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza i parafii. Dokonanie rezerwacji potwierdza się w kancelarii parafialne odpowiednim dokumentem.

Osoba przez dokonanie rezerwacji nie nabiera praw własności co do miejsca na którym znajduje się grób lecz staje się czasowym dysponentem.

Czas pogrzebu ustala się z ks. Proboszczem  lub ks. Wikariuszem.

Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z zarządca cmentarza, który dokonuje wykopu grobu i pobiera za wykonana prace opłatę. Do jego obowiązków należy zasypanie i uporządkowanie miejsca wokół mogiły.

Sprawy związane z miejscem wykopu grobu lub grobowca uzgadnia rodzina zmarłej (zmarłego) osobiście z zarządcą cmentarza.

Wszystkie prace ziemne związane z wykopem grobów i grobowców dokonuje zarządca cmentarza pan Janusz Kostuch.

Wszystkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzgodnić z ks. proboszczem, administratorem cmentarza i z zarządcą cmentarza  oraz uzyskać w kancelarii parafialnej stosowne zezwolenie na wykonanie prac tj:

 • ekshumacja zwłok (oprócz tego zainteresowani załatwiają zgodę ze SANEPID-u)
 • budowa nowego pomnika
 • remont pomnika
 • kładzenie kostki brukowej
 • montaż ławek, kwietników
 • sadzenie krzewów i innych elementów zdobniczych przy grobie

Jeżeli po 20 latach dysponent nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z miejsca na cmentarzu.

Grób może być przekopany i ponownie użyty jako nowe miejsce grzebalne po upływie 20 lat od ostatniego pochówku.

Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

Na grobach można ustawiać nagrobki, a na piwnicach grobowce. Jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy dokonać ustaleń dotyczących wymiarów nagrobka/grobowca i posiadać  aktualną rezerwację miejsca i zezwolenie administratora cmentarza na inwestycję.

Zakład kamieniarski ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie od ks. Proboszcza Parafii

Zgłoszenie o planowanych pracach kamieniarskich do zarządcy cmentarza nastąpić musi co najmniej  24 godziny wcześniej.

Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu i tym podobne należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zakład kamieniarski odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac. Jeżeli zakład kamieniarski nie pozostawi porządku nie będzie mógł podejmować żadnych prac na cmentarzu.

Na cmentarzu zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza
 • wprowadzania zwierząt
 • zanieczyszczania cmentarza
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi
 • palenia papierosów i picia alkoholu
 • hałasowania na cmentarzu
 • wyrzucania prywatnych śmieci do cmentarnych wysypisk

Pozostałości po starych rozebranych  pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza przez właściciela grobu lub kamieniarza.

Za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy niezapobiegnięcie szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

Kwestie nie objęte niniejszym  regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez ks. proboszcza oraz zarządcę cmentarza.